حوزه های فعالیت

در این سازمان
کیفیت، هزینه و زمان
...همه در تعادل است

پالایشگاه ها و واحدهای فرآیندی نفت


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است

تلمبه خانه ها و ایستگاه های انتقال نفت


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


پالایشگاه ها و واحد های تصفیه گاز


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


ایستگاه های انتقال و تقویت فشار گاز


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


مجتمع های پتروشیمی


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


LNG, CNG, LPG پلنت های تولید


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


خطوط لوله – خشکی و فراساحلی


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


تاسیسات جانبی


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است

مخازن ذخیره سازی و پایانه های انتقال


کیفیت، هزینه و زمان
.همه در تعادل است


MORE ...
خدمات

.شرکت پتروپاوان خدمات ذیل را در تخصص های کاری فوق به مشتریان ارائه می نماید

گواهینامه ها و عضویت ها

گواهینامه ها و عضویت ها

ثبت سخن
Scroll left Scroll right