قیمت داخلی

محصولاتشروع قیمتآخرین قیمتتغییراتبالاترین قیمتکمترین قیمتنمودارتاریخحجم تبادل جهانی
ذرت 80008000+4090007150 ۹۶/۳/۱۶  
کنجاله سویا 1434514345+401500013300۹۶/۳/۱۶