قیمت بین المللی

محصولاتشروع قیمتآخرین قیمتتغییراتبالاترین قیمتکمترین قیمتنمودارتاریخحجم تبادل جهانی
ذرت 148148+1148148۹۶/۳/۱۷  
کنجاله سویا 333333+1333333۹۶/۳/۱۷  
گندم آمریکایی 158 +2159153 ۹۶/۱/۱۴